Citizen Charter

क्र . स .सेवा / सुविधाको प्रकारसेवाग्राहीले पुर्‍याउनु पर्ने प्रकृया तथा प्रमाणहरुशुल्क / दस्तुरलाग्ने समयजिम्मेवार पदाधिकारी / शाखा 
चिठ्ठीपत्र , निवेदन , प्रतिवेदन , उजुरी आदि दर्ता गर्नेदर्ता , चलानी शाखामा बुझाउनु पर्नेनलाग्नेतुरुन्तै प्रशासन शाखा
लागत अनुमान तयारी ( उ . स . मार्फत कार्यान्वयन हुने योजनाको लागि )उ . स . को निवेदन
कार्यक्रम स्वीकृत भएको जानकारी
नलाग्नेसर्भेक्षण भए पछि सामान्यतया ३ दिनसम्बन्धित प्राविधिक
योजना सम्झौता
क )उपभोक्ता समिति सँगउ . स . को निवेदन
उ . स . गठन भएको कागजात
उ . स . पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि
वडा / न . पा ./ गा . पा . को सिफारिस
लागत अनुमान ( कार्यालयबाट )
नलाग्नेकागजात तयार भएको सोहि दिन वा भोली पल्टसम्बन्धित प्राविधिक र योजना शाखा
ख )निर्माण व्यवसायी सँगनिर्माण व्यवसायीको निवेदन
कार्य सम्पादन जमानत
प्रतिनिधी भए Letter of Authorization
नलाग्नेकागजात पुरा भएको बढीमा ७ दिनयोजना शाखा
योजना मूल्याङ्कन
क )उपभोक्ता समितिउ . स . को निवेदन
उ . स . को बैठक बाट सिफारिस
वडा / न . पा ./ गा . पा . को सिफारिस
भएका निर्माण कार्यको फोटो
नलाग्नेप्राविधिकबाट मूल्याङ्कन : नापी लिए पछि सामान्यतया ३ दिन
का . प्र . बाट अनुगमन : अनुगमन ( प्रा . मू . पेश भएपछि ) गरिएपछि सामान्यतया १ दिनमा मूल्याङ्कन पाइने
सम्बन्धित प्राविधिक र योजना शाखा
ख )निर्माण व्यवसायीनिर्माण व्यवसायीको निवेदन
भएको निर्माण कार्यको फोटो
Interim Bill
आवश्यक टेष्ट रिपोर्टहरु
प्राविधिक मूल्याङ्कन ( नापी किताब / ठेक्का बिल )
कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन ( योजना सम्पन्न भएमा )
नलाग्नेप्राविधिकबाट मूल्याङ्कन : नापी लिए पछि सामान्यतया ३ दिन
का . प्र . बाट अनुगमन : अनुगमन ( प्रा . मू . पेश भएपछि ) गरिएपछि सामान्यतया १ दिनमा मूल्याङ्कन पाइने
सम्बन्धित प्राविधिक र योजना शाखा
योजना भुक्तानी
क )उपभोक्ता समितिलाईउ . स . को निवेदन
उ . स . को बैठक बाट सिफारिस
वडा / न . पा ./ गा . पा . को सिफारिस
भएका निर्माण कार्यको फोटो निर्माण सामाग्री / कामदारको बील भर्पाई
प्राविधिक मूल्याङ्कन ( नापी किताब / उ . स . बिल )
कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन ( योजना सम्पन्न भएमा )
सार्वजनिक परीक्षण गरेको कागज ( योजना सम्पन्न भएमा )
नलाग्नेतोकिएको कागजात र क्र . सं . ४ बमोजिम योजना मूल्याङ्कन पेश भएको सामान्यतया १ दिनसम्बन्धित प्राविधिक , योजना शाखा र लेखा शाखा
ख )निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण व्यवसायीको निवेदन
भएको निर्माण कार्यको फोटो
Interim Bill
आवश्यक टेष्ट रिपोर्टहरु
प्राविधिक मूल्याङ्कन ( नापी किताब / ठेक्का बिल )
कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन ( योजना सम्पन्न भएमा )
भ्याट बिल
एज बिल्ट नक्सा ( योजना सम्पन्न भएमा )
नलाग्नेतोकिएको कागजात र क्र . सं . ५ बमोजिम योजना मूल्याङ्कन पेश भएको सामान्यतया १ दिनसम्बन्धित प्राविधिक , योजना शाखा र लेखा शाखा
माथिका संक्षेपित शब्दहरु :
उ . स .: उपभोक्ता समितिगा . पा .: गाउँपालिकाका . प्र .:कार्यालय प्रमुख न . पा . : नगरपालिकाप्रा . मु .: प्राविधिक मूल्याङ्कन