Vacancy Structure

क्र.स. पद श्रेणी सेवा समूह उप समूह मौजुदा दरबन्दी थप घट कार्यालयमा कायम दरबन्दी
कार्यालय प्रमुख।सिडिई रा.प.द्वितीय ईन्जिनीयरिङ्ग सिभिल जनरल
ईन्जिनीयर रा.प.तृतीय ईन्जिनीयरिङ्ग सिभिल जनरल
सव ईन्जिनियर रा.प.अनं.प्रथम ईन्जिनीयरिङ्ग सिभिल जनरल
ल्याव टेक्निसियन रा.प.अनं.प्रथम ईन्जिनीयरिङ्ग सिभिल  
नायव सुब्बा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सा प्र  
लेखापाल रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन लेखा  
ह.स.चा. श्रेणी विहीन      
कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहीन      
जम्मा १८